فصل جدید... ❤

می ارزید، این روزها، به اون شب ها می ارزید. فقط خود خود خدا می دونه چقدر دوسش دارم...

המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו