کنـار آب، تشنـه شهیـد شـدن...

(ویس18) نمی دانی کنار آب، تشنه شهید شدن چه حالی می دهد... (متن:کتاب مشهد خیّن|تابستان 96)

۱ ۲
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו