ما دو نفر اولین مخاطب نوشته هایمان هستیم

(ویس6) خدایا، حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری، بر من آشکار کن تا درهایی را که به سویم می گشایی، ندانسته نبندم، و در هایی که به رویم می بندی به اصرار نگشایم... (متن: لاادری | 1394)

۱ ۲
המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו