ویروس کرونا از بین رفت

(ویس25) شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بنا به تاییدیه سازمان بهداشت جهانی، ویروس منحوس کرونا، موسوم به کووید-19 ... (متن: اریحا|بهار 99)

پروانه شو

(ویس23) چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیله ات را بگشا... (متن: لاادری و اریحا|بهار 99)

دلم به چیزهای ساده ای خوش بود...

(ویس22) دلم به چیزهای ساده ای خوش بود، به بوییدن گل های سرت، بافتن موهات، به اینکه برای حتی یکبار هم که شده، گره روسری ات با سر حرف من باز شود... (متن: داود سوران|بهار 97)

خـدایـا مـرا از خـودم مـگـیـر...

(ویس19) خدایا چشمان مرا از من مگیر، که پدرم هرگز چشم های من نخواهد شد...

و پاهای مرا از من مگیر، که برادرم هرگز مرا راه نخواهد برد... (متن:اریحا|تابستان 98)

باز پاییز...

(ویس16) باز پاییز؛ پادشاه فصل ها... کاش می دانست چقدر دلتنگش شده بودم، او می آید و باز دلم می گیرد، باز لذت لرزیدن تا صبح روی بام شهر، آن هم وقتی همه خوابند، باز اختلاط اشک و باران... (متن: اریحا|پاییز 96)

המעצב: ארפאן כל הזכויות שמורות ליריחו